061-34427321-5 & 09161114512 مدیرعامل & 09163200460مدیر فروش و قراردادها

jst_co@yahoo.com

اهواز، شهرک صنعتی شماره 3،
خیابان تلاش یک

مجوز ها و گواهینامه ها

جهان صنعت تابلو - عضو انجمن صنفی تولیدکنندگان تابلو برق ایران

عضو انجمن صنفی تولیدکنندگان تابلو برق ایران

جهان صنعت تابلو - گواهی ثبت علامت تجاری

گواهی ثبت علامت تجاری

جهان صنعت تابلو - پروانه استاندارد

پروانه استاندارد

جهان صنعت تابلو - پروانه بهره برداری

پروانه بهره برداری

جهان صنعت تابلو - گواهی عضویت انجمن صنفی

گواهی عضویت انجمن صنفی