061-34427321-5 & 09161114512 مدیرعامل & 09163200460مدیر فروش و قراردادها

jst_co@yahoo.com

اهواز، شهرک صنعتی شماره 3،
خیابان تلاش یک

اخبار جهان صنعت تابلو

جهان صنعت تابلو ، برگزاری دوره ها و کارگاه آموزشی مدیران امور آب منطقه ای خوزستان

برگزاری دوره ها و کارگاه آموزشی مدیران امور آب منطقه ای خوزستان

دوره های آموزشی :
به منظور بهسازی نیروی انسانی جهت کسب مهارت های جدید متناسب با پیشرفت تکنولوژی و توسعه محیط کسب و کار ، دوره های آموزشی موثر بطور منظم و مستمر در تمامی سطوح سازمانی اعم از فنی و اداری جهت پوشش نیازهای آموزشی در شرکت جهان صنعت تابلو (واحد تولید و واحد اداری) برگزار می گردد