061-34427321-5 & 09161114512 مدیرعامل & 09163200460مدیر فروش و قراردادها

jst_co@yahoo.com

اهواز، شهرک صنعتی شماره 3،
خیابان تلاش یک

اخبار جهان صنعت تابلو

جهان صنعت تابلو ، بازدیدمدیران شرکت نفت ازامکانات وکارخانه تولید شرکت جهان صنعت

بازدیدمدیران شرکت نفت ازامکانات وکارخانه تولید شرکت جهان صنعت

مدیران ومهندسین شرکت نفت جهت تمدید تاییدیه نفت ازامکانات شرکت بازدید کردند وازمواردی ازجمله آزمایشگاه فشارقوی این شرکت بازدید ویژه داشتند

بیشتر ...

جهان صنعت تابلو ، بازدیدمدیران توانیر ازامکانات وکارخانه تولید شرکت جهان صنعت

بازدیدمدیران توانیر ازامکانات وکارخانه تولید شرکت جهان صنعت

مدیران ومهندسین شرکتتوزیع برق (توانیر)جهت تمدید تاییدیه  ازامکانات شرکت بازدید کردند وازمواردی ازجمله آزمایشگاه فشارقوی این شرکت بازدید ویژه داشتند

بیشتر ...