061-34427321-5 & 09161114512 مدیرعامل & 09163200460مدیر فروش و قراردادها

jst_co@yahoo.com

اهواز، شهرک صنعتی شماره 3،
خیابان تلاش یک

پروژه های جهان صنعت تابلو

پروژه های در حال اجرا

پروژه سد و نیروگاه مسجد سلیمان
مشاهده

پروژه سد و نیروگاه مسجد سلیمان

پروژه های انجام شده

تاسیسات برق بزرگترین آبشار مصنوعی در ایران
مشاهده

تاسیسات برق بزرگترین آبشار مصنوعی در ایران

تابلوهای فشار ضعیف پروژه ورزشگاه فولاد خوزستان
مشاهده

تابلوهای فشار ضعیف پروژه ورزشگاه فولاد خوزستان

تابلوهای پست کمپکت شهرک صنعتی شماره 4
مشاهده

تابلوهای پست کمپکت شهرک صنعتی شماره 4