061-34427321-5 & 09161114512 مدیرعامل & 09163200460مدیر فروش و قراردادها

jst_co@yahoo.com

اهواز، شهرک صنعتی شماره 3،
خیابان تلاش یک

مدیران ارشد

محمد رضا امانی

محمد رضا امانی

مدیرعامل

تحصیلات: کارشناسی ارشد