061-34427321-5 & 09161114512 مدیرعامل & 09163200460مدیر فروش و قراردادها

jst_co@yahoo.com

اهواز، شهرک صنعتی شماره 3،
خیابان تلاش یک

آموزش

جهان صنعت تابلو - آموزش

به منظور آشنایی مشتریان در خصوص بهره برداری و نگهداری محصولات تولیدی، این واحد مطابق قرارداد و یا بر اساس درخواست، اقدام به برگزاری دوره های آموزشی می نماید.